Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Senecio germanicus
Senecio hercynicus
Senecio jacobaea
Senecio lividus
Senecio macedonicus
Senecio ovatus
Senecio scopolii
Senecio squalidus
Senecio subalpinus
Senecio vernalis
Senecio viscosus
Senecio vulgaris
Serapias cordigera
Serapias lingua
Serapias parviflora
Serratula tinctoria
Sesamum indicum
Seseli aroanicum
Seseli parnassicum
Seseli peucedanoides