Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Achillea umbellata umbellata
Holosteum umbellatum umbellatum
Ophrys umbilicata umbilicata
Ballota nigra uncinata
Iris unguicularis unguicularis
Platycleis chelmos unicolor Πλατυκλεΐς ο ομοιόχρους
Corydalis rutifolia uniflora
Delichon urbica urbica Σπιτοχελίδονο
Pastinaca sativa urens
Centaurea urvilei urvilei
Scutellaria albida vacillans
Matthiola fruticulosa valesiaca
Pistacia lentiscus var. chia
Leuciscus cephalus vardarensis Τυλινάρι
Orthrias barbatulus vardarensis Βίνος
Vicia villosa varia
Celes variabilis variabilis Κέλης ο ποικίλος
Centaurea napulifera velenovskyi
Scutellaria velenovskyi velenovskyi
Dianthus haematocalyx ventricosus