Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Alkanna graeca graeca
Alkanna corcyrensis
Alkanna calliensis
Alkanna areolata
Alisma plantago-aquatica
Alisma lanceolatum
Alisma gramineum
Alhagi pseudalhagi Αλχάγκι ψευδακχάγκι
Alhagi graecorum Αλχάγκι το γραικό
Algyroides nigropunctatus Κερκυραϊκή σαύρα
Algyroides moreoticus Πελοπονησσιακή σαύρα
Alectoris graeca Πετροπέρδικα
Alectoris chukar Νησιώτικη πέρδικα
Alchemilla xanthochlora
Alchemilla viridiflora
Alchemilla straminea
Alchemilla serbica
Alchemilla plicatula
Alchemilla monticola
Alchemilla mollis