Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vicia cracca stenophylla
Cyrtodactylus kotschyi stepaneki Κυρτοδάκτυλος του Στεπάνεκ
Avena sterilis sterilis Βρώμη η άγονη
Minuartia setacea stojanovii
Potentilla apennina stojanovii
Paranocarodes straubei straubei Παρανοκαρώδης του Στράουμπε
Blanus strauchi strauchi Δωδεκανησιακή αμφίσβαινα
Ophrys reinholdii straussi
Vicia pannonica striata
Muscicapa striata striata Σταχτομυγοχάφτης
Lamium garganicum striatum
Centaurea triumfetti stricta
Bufonia stricta stricta
Linum strictum strictum
Crocus biflorus stridii
Barbus cyclolepis stroumicae Βιργιάνα
Alburnus alburnus stroumicae Σίρκο του Στρυμώνα
Xanthium strumarium strumatium
Alburnoides bipunctatus strymonicus Τσιρωνάκι του Στρυμώνα
Pseudophoxinus stymphalicus stymphalicus Ντάσκα