Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Polypogon maritimus subspathaceus
Polypogon maritimus subspathaceus
Phleum subulatum subulatum
Pinus sylvestris sylvestris Δασόπευκο
Poa trivialis sylvicola
Podarcis erhardii syrinae Σιλιβούτι της Σύρνας
Podarcis taurica taurica Γουστέρα του Ταύρου
Petrorhagia illyrica taygetea
Podarcis peloponnesiaca thais Γουστέρα της Αργολίδας
Podarcis taurica thasopulae Γουστέρα της Φασοπούλας
Podarcis erhardii thermiensis Σιλιβούτι των Θερμιών
Pseudophoxinus stymphalicus thesproticus Ντάσκα
Podarcis erhardii thessalica Σιλιβούτι της Θεσσαλίας
Piptatherum miliaceum thomasii
Polygala nicaeensis tomentella
Phasianus colchicus torquatus Φασιανός ο περιδεραιοφόρος
Pimpinella tragium tragium
Parus montanus transylvanicus Βουνοπαπαδίτσα
Phylloscopus collybita tristis Δενδροφυλλοσκόπος
Phylloscopus trochilus trochilus Θαμνοφυλλοσκόπος