Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Agrostis capillaris
Agrostis canina
Agrimonia procera
Agrimonia eupatoria eupatoria
Agave americana
Aethionema saxatile oreophilum
Aethionema saxatile graecum
Aethionema saxatile creticum
Aethionema retsina
Aethionema polygaloides
Aethionema orbiculatum
Aethionema iberideum
Aethionema cordatum
Aethionema carlsbergii
Aetheorhiza bulbosa microcephala
Aetheorhiza bulbosa bulbosa
Aeonium arboreum
Aeluropus littoralis
Aeluropus lagopoides
Aegopodium podagraria