Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Picus canus canus Σταχτοτσικλητάρα
Porzana porzana Στικτοπουλάδα
Pernis apivorus Σφηκιάρης
Pistacia lentiscus Σχίνο
Podarcis muralis muralis Τοιχογουστέρα
Pinus brutia Τραχεία πεύκη
Populus tremula Τρεμόλευκα
Picoides tridactylus alpinus Τριδάκτυλος δρυοκολάπτης
Paraphoxinus epiroticus prespensis Τσίμα
Paraphoxinus epiroticus epiroticus Τσίμα
Prunus spinosa Τσαπουρνιά
Phaneroptera nana Φανερόπτερος ο νάνος
Phasianus colchicus colchicus Φασιανός
Phasianus colchicus torquatus Φασιανός ο περιδεραιοφόρος
Phasianus colchicus mongolicus Φασιανός της Μογγολίας
Platichthys flesus luscus Φασσί
Prasium majus Φασσόχορτο
Phillyrea latifolia Φιλλύκι
Phoenicopterus ruber roseus Φοινικόπτερος
Pholidoptera macedonica Φολιδόπτερος ο Μακεδονικός