Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sternbergia greuteriana
Sternbergia lutea
Sternbergia sicula
Stipa bromoides
Stipa capensis Στίπα η καπένσιος
Stipa capillata
Stipa holosericea
Stipa lessingiana cyllenaea
Stipa pulcherrima
Stipa pulcherrima
Stipa thessala
Stipa tirsa tirsa
Stizostedion lucioperca Ποταμολαύρακο
Stragweia spicata
Streptopelia decaocto Δεκαοχτούρα
Streptopelia orientalis Τριγονοπερίστερο
Streptopelia senegalensis Φοινικοπερίστερο
Streptopelia turtur Τριγώνι
Strix aluco aluco Χουχουριστής
Strix uralensis liturata Χουχουριστής των Ουραλίων