Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hammatolubium lotoides
Heliotropium curassavicum
Heliotropium dolosum
Heliotropium europaeum
Heliotropium halacsy
Heliotropium hirsutissimum
Helianthemum salicifolium
Heliotropium supinum
Helleborus cyclophyllus
Hemarthria altissima
Heracleum humile Ηράκλειο το χαμηλό
Heracleum platytaenium Ηράκλειο το πλατυταίνιο
Heptaptera colladonioides
Heracleum orphanidis
Helichrysum doerfleri
Haplophyllum coronatum
Hermodactylus tuberosus
Herniaria cinerea
Herniaria degenii
Hieracium alpicola