Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vulpes vulpes crucigera Αλεπού
Lepus europaeus creticus Λαγός της Κρήτης
Apodemus sylvaticus creticus Δασοποντικός της Κρήτης
Oryctolagus cuniculus cnossius Αγριοκούνελο
Lepus europaeus carpathous Λαγός της Καρπάθου
Crocidura russula caneae Σπιτομυγαλή
Crocidura suaveolens balcanica Κηπομυγαλή των Βαλκανίων
Rupicapra rupicapra balcanica Αγριόγιδο
Cricetulus migratorius atticus Νανοκρικετός
Glis glis argenteus Δασομυωξός
Sciurus vulgaris ameliae Σκίουρος Αμέλιος
Rattus rattus alexandrinus Μαυροποντικός
Plecotus austriacus Μεσογειακή ωτονυχτερίδα
Plecotus auritus Ωτονυχτερίδα
Mesoplodon bidens Φάλαινα του Σόνερμπυ
Mus musculus Σταχτοποντικός
Physeter macrocephalus Φυσητήρας
Dolomys bogdanovi Δολόμυς
Ondatra zibethicus Οντάνδρα
Delphinus delphis Δελφίνι