Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Orthrias pindus Πινδοβίνος
Zosterisessor ophiocephalus Πρασινογωβιός
Chalcalburnus belvica Βελονίτσα
Knipowitschia caucasica Ποντογωβιός
Chelon labrosus Βελάνιτσα
Chondrostoma prespensis Σκουμπούζι
Chondrostoma vardarensis Γουρουνομύτης
Petromyzon marinus Πετρόμυζο
Cobitis meridionalis Βρυγοβελονίτσα
Cobitis punctilineata Γραμμοβελονίτσα
Cobitis stephanidisi Θεροβελονίτσα
Cobitis stroumicae Θρακοβελονίτσα
Cobitis trichonica Τριχονοβελονίτσα
Cobitis vardarensis Βελονίτσα
Coregonus lavaretus Κορήγονος
Dicentrarchus labrax Λαυράκι
Economidichthys pygmaeus Λουρογωβιός
Economidichthys trichonis Νανογωβιός
Esox lucius Τούρνα
Proterorhinus marmoratus Ρινογωβιός