Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Nyctalus noctula noctula Νυχτοβάτης
Pipistrellus nathusii Νυχτερίδα του Ναθούσιους
Mustela nivalis galinthias Νυφίτσα
Spalax leucodon insularis Νησιωτικός τυφλοπόντικας
Arvicola terrestris illyricus Νεροαρουραίος
Micromys minutus Νανοπόντικας
Pipistrellus pipistrellus Νανονυχτερίδα
Sorex minutus gymnurus Νανομυγαλή
Cricetulus migratorius atticus Νανοκρικετός
Myomimus personatus Μυόμιμος
Myotis daubentoni Μυωτίδα του Νταουμπέντον
Myotis nattereri Μυωτίδα του Νάττερερ
Myotis brandtii Μυωτίδα του Μπραντ
Myotis bechsteini Μυωτίδα του Μπεχστάιν
Myocastor coypus Μυοκάστορας
Myotis przewalskii Μυθωτίδα του Πρζεβάλσκι
Crocidura guldenstaedti Μυγαλή του Γκουλντεσταίντ
Crocidura lasiura Μυγαλή της Λέσβου
Crocidura ariadne Μυγαλή της Αριάδνης
Barbastella barbastellus Μπαρμπαστέλλος