Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Netta rufina Φερεντίνι
Nicotiana glauca Αμερικάνος
Nigella arvensis aristata
Nigella arvensis arvensis
Nigella arvensis brevifolia
Nigella arvensis glauca
Nigella arvensis rechingeri
Nigella carpatha
Nigella damascena
Nigella degenii
Nigella doerfleri
Nigella fumariifolia
Nigella sativa
Nigritella nigra nigra
Noaea mucronata Νοαέα η αθερώδης
Nonea cesatiana
Nonea obtusifolia
Nonea pallens
Nonea pulla
Nonea ventricosa