Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Daucus guttatus guttatus
Daucus involucratus
Daucus littoralis Αγριοκαρότο το παράλιο
Delphinium balcanicum Δελφίνιο το βαλκανικό
Delphinium fissum
Delphinium halteratum Δελφίνιο …
Delphinium hellenicum
Delphinium hirschfeldianum
Delphinium peregrinum Δελφίνιο το μεταναστεύον
Delphinium staphisagria Δελφίνιο η αγριοσταφίδα
Deschampsia cespitosa cespitosa
Deschampsia flexuosa
Descurainia sophia Δεσκουραϊνία Σοφία
Dianthus aciphyllus
Dianthus androsaceus
Dianthus armeria armeria Αγριογαρύφαλο η αρμέρια
Dianthus arpadianus
Dianthus bessarabicus
Dianthus biflorus
Dianthus brachyzonus