Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Fritillaria messanensis
Fritillaria graeca
Fritillaria euboeica
Fritillaria epirotica
Fritillaria elwesii
Fritillaria ehrhartii
Fritillaria drenovskii
Fritillaria davisii
Fritillaria conica
Fritillaria carica
Fritillaria bithynica
Fringilla montifringilla Χειμωνόσπινος
Fringilla coelebs schiebeli Σπίνος
Fringilla coelebs coelebs Σπίνος
Freyeria trochylus Φρεγέρια ο Τροχύλος
Fraxinus ornus Μικρός φράξος
Fraxinus excelsior excelsior Μεγάλος φράξος
Fraxinus angustifolia oxycarpa Νερόφραξος
Frankenia pulverulenta
Frankenia hirsuta