Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hypericum amblycalyx
Hypericum aegypticum Υπερικό το Αιγύπτιο
Hypericum aciferum Υπερικό το ακιδοφόρο
Hypecoum procumbens
Hypecoum pendulum
Hypecoum imberbe
Hypecoum glaucescens
Hyoseris scabra
Hyoseris radiata
Hyoseris lucida
Hyoscyamus niger Υοσκύαμος ο μελανός
Hyoscyamus aureus
Hyoscyamus albus Υοσκύαμος ο λευκός
Hymenonema laconicum
Hymenonema graecum
Hymenolobus procumbens Υμενολόβος ο έρπων
Hymenocarpus circinatus Υμονόκαμπος ο περιφερής
Hydrocotyle vulgaris
Hydrocharis morsus-ranae
Hyacinthus orientalis orientalis