Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Spergula arvensis
Spergula pentandra
Spergularia bocconii
Spergularia diandra
Spergularia heldreichii
Spergularia media
Spergularia rubra
Sphagnum contortum
Sphagnum cuspidatum
Sphagnum palustre
Sphagnum squarrosum
Sphagnum subsecundum
Sphenopus divaricatus
Spiranthes spiralis
Spirodela polyrhiza
Sporobolus pungens
Stachys acutifolia
Stachys alopecurus
Stachys alpina
Stachys angustifolia