Στοιχεία Είδους

Όνομα Stachys alopecurus
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Betonica alopecurus/stachys jacquinii/betonica jacquinii/stachys alopecurus-subsp.jacquinii
Κοινή Ονομασία
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση Σταθερότητα
Απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Μη απειλούμενο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Χωρίς προτεραιότητα
Ενδιαιτήματα STONY MEADOWS, ROCK LEDGES, STABILIZED SCREES(1300-)1800-2500M.
Παγκόσμια Εξάπλωση ALBANIA/AUSTRIA/FRANCE/GERMANY/SQUITZERLAND/SPAIN/ITALY/JUGOSLAVIA