Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Solenopsis minuta annua
Solidago virgaurea
Somateria mollisima Πουπουλόπαπια
Sonchus arvensis arvensis
Sonchus asper glaucescens Ζωχός ο γλαυκάζων
Sonchus asper asper Ζωχός ο αγκαθωτός
Sonchus oleraceus Ζωχός ο λαχανώδης
Sonchus tenerrimus
Sorbus aria cretica Κρητική ασημοσορδιά
Sorbus aria aria Ασημοσορδιά
Sorbus aucuparia aucuparia Αγριοσορβιά
Sorbus austriaca austriaca Αυστριακή σορδιά
Sorbus chamaemespilus Χαμαιμέσπιλος
Sorbus domestica Ήμερη σορβιά
Sorbus torminalis Πρακανιά
Sorbus umbellata Μικρή ασημοσορδιά
Sorex araneus Κοινή μυγαλή
Sorex minutus gymnurus Νανομυγαλή
Sorghum bicolor
Sorghum halepense