Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Scirpus maritimus maritimus
Scirpus litoralis
Scirpus lacustris lacustris
Scirpus lacustris tabernaemontani
Scirpus holoschoenus
Scirpus cernuus
Scilla nana
Scilla messeniaca
Scilla hyacinthoides
Scilla bifolia
Scilla autumnalis
Schoenus nigricans
Schismus arabicus
Scardinius graecus Καλαμίθρα
Scardinius erythrophthalmus Κοκκινοφτέρα
Scardinius acarnanicus Τσερούκλα
Scandix stellata
Scandix pecten-veneris
Scandix macroryncha
Scandix brachycarpa