Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Acer obtusatum Σφενδάμι βαλκανικό
Acer monspessulanum monspessulanum Σφενδάμι του Μονπελιέ
Acer heldreichii heldreichii Αγριοπλάτανος
Acer campestre Σφενδάμι πεδινό
Acanthus spinosus
Acanthus balcanicus
Acantholimon echinus creticum Ακανθολιμών ο κρητικός
Acantholimon echinus lycaonicum Ακανθολιμών το λυκαονικό
Acantholimon echinus echinus Ακανθολιμών ο εχίνος
Abutilon theophrastii Αβούτιλο του Θεοφράστου
Abies cephalonica Κεφαλλονίτικο έλατο
Abies borisii-regis Μακεδονικό έλατο
Abies alba Χτενοέλατο