Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Asteriscus maritimus
Astragalus agraniotii
Astragalus angustifollius
Astragalus apollineus
Astragalus austraegaeus
Astragalus depressus
Astragalus drupaceus
Astragalus excapus
Astragalus glycyphylloides
Ajuga orientalis aenesia
Achillea ageratilofia ageratifolia
Aremonia agrimonoides agrimonoides
Achillea ageratifolia aizoon
Asphodelus albus albus
Adenostyles alliariae alliariae
Anthyllis vulneraria alpestris
Arabis alpina alpina
Acinos alpinus alpinus
Aquilegia ottonis amaliae
Anthemis ammanthus ammanthus Ανθεμίδα ο άμμανθος