Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Petrorhagia ochroleuca
Petrorhagia obcordata
Petrorhagia illyrica illyrica
Petrorhagia illyrica haynaldiana
Petrorhagia illyrica taygetea
Petrorhagia graminea
Petrorhagia glumacea
Petrorhagia fasciculata
Petrorhagia dianthoides
Petrorhagia cretica
Petrorhagia candica
Petrorhagia armerioides
Petronia petronia petronia Πετροσπουργίτης
Petromyzon marinus Πετρόμυζο
Petromarula pinnata
Petasites kablikianus
Petasites hybridus
Petasites albus
Pernis apivorus Σφηκιάρης
Peripodisma tymphii Περιπόδισμα της Τύμφης