Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Cerastium cerastoides
Cerastium cymosum cymosum
Cerastium decalvans decalvans
Cerastium decalvans orbelicum
Cerastium fontanum vulgare
Cerastium moesiacum
Cerastium pumilum palens
Cerastium runemarkii
Cerastium theophrasti
Ceratophyllum demersum demersum
Ceratophyllum submersum
Ceterach officinarum
Chaerophyllum aromaticum
Chaerophyllum aureum
Chaerophyllum heldreichii
Chaerophyllum hirsutum
Chaerophyllum temulentum
Chamaecytisus absinthioides absinthioides
Chamaecytisus absinthioides rhodopaeus
Chamaespartium sagittale