Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Alkanna calliensis
Alkanna areolata
Alisma plantago-aquatica
Alisma lanceolatum
Alisma gramineum
Alhagi pseudalhagi Αλχάγκι ψευδακχάγκι
Alhagi graecorum Αλχάγκι το γραικό
Alchemilla xanthochlora
Alchemilla viridiflora
Alchemilla straminea
Alchemilla serbica
Alchemilla plicatula
Alchemilla monticola
Alchemilla mollis
Alchemilla lanuginosa
Alchemilla indivisa
Alchemilla incisa
Alchemilla heterotricha
Alchemilla gracilis
Alchemilla gorcensis