Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Alyssum desertorum Άλυσσο το ερημικό
Alyssum strigosum Άλυσσο το ισχνό
Alyssum minus Άλυσσο το μικρό
Alyssum minutum Άλυσσο το μικρότατο
Alyssum fulvescens Άλυσσο το πυρόχρωμο
Alyssum pogonocarpum Άλυσσο το πωγωνόκαρπο
Alyssum umbellatum Άλυσσο το σκιαδανθές
Alyssum foliosum Άλυσσο το φυλλώδες
Alyssum hirsutum Άλυσσο το χνουδωτό
Ammi topalii Άμμι της τοπάλης
Ammi majus Άμμι το μέγα
Anethum graveolens Άνηθος
Apera spica-venti spica-venti Άπερα η αιχμή του ανέμου
Aira elegantissima Αίρα η κομψότατη
Aira cupaniana Αίρα του Κουπάνι
Aira tenorii Αίρα του τενόρι
Avellinia michelii Αβελλίνια του Μικέλι
Abutilon theophrastii Αβούτιλο του Θεοφράστου
Arbutus adrachne Αγριοκουμαριά
Acer heldreichii heldreichii Αγριοπλάτανος