Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Pinus peuce Μακεδονικό πεύκο
Malvella sherardiana Μαλβέλλα του Σέραρντ
Malope malacoides Μαλώπη η μαλακοειδής
Lactuca sativa Μαρούλι
Pinus nigra nigra Μαυρόπευκο
Prunus mahaleb Μαχλεμπί
Morus nigra Μαύρη μουριά
Asphodelus fistulosus Μεγάλος ασφόδελος
Fraxinus excelsior excelsior Μεγάλος φράξος
Melilotus alba Μελίλωτος ο λευκός
Melilotus altissima Μελίλωτος ο υψηλότατος
Celtis australis Μελικουκιά
Mercurialis ovata Μερκουριαλίδα η ωοειδής
Mespilus germanica Μεσπιλιά
Medicago arborea Μηδική η δενδροειδής
Medicago polymorpha Μηδική η πολύμορφη
Medicago murex Μηδική η πορφύρα
Medicago strasseri Μηδική του Στράσσερ
Medicago heyniana Μηδική του Χεϋνιάν
Malosorbus florentina Μηλόσορβος