Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Quercus coccifera Πουρνάρι
Quercus dalechampii
Quercus frainetto Πλατύφυλλη βελανιδιά
Quercus ilex Αριά
Quercus infectoria infectoria Κηκιδοβελανιδιά
Quercus ithaburensis macrolepis Ήμερη βελανιδιά
Quercus pedunculiflora Ντουσκοβελανιδιά (Ντούσκο)
Quercus polycarpa Πολύκαρπη βελανιδιά
Quercus pubescens anatolica Χνουδωτή βελανιδιά
Quercus pubescens pubescens Χνουδοβελανιδιά
Quercus robur robur Ρουπακοβελανιδιά (Ρουπάκι)
Quercus trojana Μακεδονική βελανιδιά
Quercus virgiliana Βιργιλιανή βελανιδιά
Radiola linoides
Rallus aquaticus Νεροκοτσέλα
Ramonda nathaliae
Ramonda serbica
Rana dalmatina Ευκίνητος Βάτραχος
Rana epeirotica Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας
Rana graeca Ελληνικός Βάτραχος