Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Soldanella pelia
Soldanella pindicola
Soldanella rhodopea
Solenanthus albanicus
Solenanthus stamineus
Solenopsis laurentia
Solenopsis minuta annua
Solenopsis minuta minuta
Solidago virgaurea
Sonchus arvensis arvensis
Sonchus asper asper Ζωχός ο αγκαθωτός
Sonchus asper glaucescens Ζωχός ο γλαυκάζων
Sonchus oleraceus Ζωχός ο λαχανώδης
Sonchus tenerrimus
Sorbus aria aria Ασημοσορδιά
Sorbus aria cretica Κρητική ασημοσορδιά
Sorbus aucuparia aucuparia Αγριοσορβιά
Sorbus austriaca austriaca Αυστριακή σορδιά
Sorbus chamaemespilus Χαμαιμέσπιλος
Sorbus domestica Ήμερη σορβιά