Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Evax pygmaea pygmaea
Linum punctatum pycnophyllum
Carduus pycnocephalus pycnocephalus Κάρδος ο πυκνοκέφαλος
Silene pusilla pusilla
Salix purpurea purpurea Κοκκινοϊτιά
Torilis arvensis purpurea
Sideritis romana purpurea
Asperula purpurea purpurea
Phlomis herba-venti pungens
Podarcis erhardii punctigularis Σιλιβούτι …
Matthiola longipetala pumilio
Mentha pulegium pulegioides
Allium carinatum pulchellum
Muscari pulchellum pulchellum
Anthyllis vulneraria pulchella
Puffinus puffinus puffinus Μύχος
Helicotrichon pubescens pubescens
Quercus pubescens pubescens Χνουδοβελανιδιά
Thymelaea passerina pubescens
Silene oligantha pseudoradicosa