Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pastinaca sativa sativa
Pastinaca sativa urens
Pedicularis brachyodonta grisebachii
Pedicularis brachyodonta moesiaca
Pedicularis friderici-augusti
Pedicularis graeca
Pedicularis leucodon leucodon
Pedicularis olympica
Pedicularis orthantha
Pedicularis petiolaris
Peganum harmala
Pelecanus crispus Αργυλοπελεκάνος
Pelecanus onocrotalus Ροδοπελεκάνος
Pelobates syriacus balcanicus Πηλοβάτης
Perca fluviatilis Περκί
Perdix perdix Καμπίσια πέρδικα
Periploca angustifolia Περίπλοκα η στενόφυλλη
Periploca graeca Περίπλοκα η γραική
Peripodisma tymphii Περιπόδισμα της Τύμφης
Pernis apivorus Σφηκιάρης