Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anthus novaeseelandiae Γαϊδουροκελάδα
Anthus cervinus Κοκκινοκελάδα
Anthus campestris campestris Χαμοκελάδα
Anthropoides virgo Νυφογερανός
Anser fabalis Χωραφόχηνα
Anser erythropus Νανόχηνα
Anser caerulescens Λευκόχηνα
Anser anser anser Σταχτόχηνα
Anser anser rubirostris Σταχτόχηνα η πορφυρόραμφη
Anser albifrons Ασπρομέτωπη χήνα
Anas strepera Καπακλής
Anas querquedula Σαρσέλα
Anas platyrhynchos Πρασινοκέφαλη
Anas penelope Σφυριχτάρι
Anas discors Αμερικάνικη Σαρσέλα
Anas crecca Κιρκίρι
Anas clypeata Χουλιαρόπαπια
Anas acuta Ψαλίδα
Alopochen aegyptiacus Αλωπόχηνα
Alectoris graeca Πετροπέρδικα