Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Nigella arvensis glauca
Nigella arvensis rechingeri
Nigella carpatha
Nigella damascena
Nigella degenii
Nigella doerfleri
Nigella fumariifolia
Nigella sativa
Nigritella nigra nigra
Noaea mucronata Νοαέα η αθερώδης
Nonea cesatiana
Nonea obtusifolia
Nonea pallens
Nonea pulla
Nonea ventricosa
Nordmaniae acacia Νορντμάνια η Ακακία
Notobasis syriaca
Nucifraga caryocatactes Καρυοθραύστης
Numenius arquata arquata Τουρλίδα
Numenius phaeopus Σιγλίγουρος