Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pyrus spinosa Γκορτσιά
Quercus brachyphylla Μικρόφυλλη βελανιδιά
Quercus cerris Τσέρνο (Τσερνοβελανιδιά)
Quercus coccifera Πουρνάρι
Quercus dalechampii
Quercus frainetto Πλατύφυλλη βελανιδιά
Quercus ilex Αριά
Quercus infectoria infectoria Κηκιδοβελανιδιά
Quercus ithaburensis macrolepis Ήμερη βελανιδιά
Quercus pedunculiflora Ντουσκοβελανιδιά (Ντούσκο)
Quercus polycarpa Πολύκαρπη βελανιδιά
Quercus pubescens anatolica Χνουδωτή βελανιδιά
Quercus pubescens pubescens Χνουδοβελανιδιά
Quercus robur robur Ρουπακοβελανιδιά (Ρουπάκι)
Quercus trojana Μακεδονική βελανιδιά
Quercus virgiliana Βιργιλιανή βελανιδιά
Radiola linoides
Ramonda nathaliae
Ramonda serbica
Ranunculus acris acris