Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anthropoides virgo Νυφογερανός
Anthus cervinus Κοκκινοκελάδα
Anthus novaeseelandiae Γαϊδουροκελάδα
Calidris bairdii Σκαλήθρα του Μπαίρντ
Branta ruficollis Κοκκινόχηνα
Branta bernicla Δαχτυλιδόχηνα
Botaurus stellaris Ηταυρος
Bonasa bonasia Αγριόκοτα
Bombycilla garrulus Βομβυκίλλα
Asio flammeus Βαλτόμπουφος
Arenaria interpres Χαλικοκυλιστής
Ardeola ralloides Κρυπτοτσικνιάς
Aquila clanga Στικταητός
Ardea purpurea Πορφυροτσικνιάς
Aquila pomarina Κραυγαητός
Ardea cinerea Σταχτοτσικνιάς
Anas discors Αμερικάνικη Σαρσέλα
Athene noctua Κουκουβάγια
Aythya ferina Γκισάρι
Aythya fuligula Μαυροκέφαλη