Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Anthus trivialis trivialis Δενδροκελάδα
Streptopelia decaocto Δεκαοχτούρα
Branta bernicla Δαχτυλιδόχηνα
Tringa ochropus Δασότριγγας
Phylloscopus sibilatrix Δασοφυλλοσκόπος
Emberiza rustica Δασοτσίχλονο
Gypaetus barbatus aureus Γυπαητός
Caprimulgus europaeus Γυδοβυζάχτρα
Otus scops Γκιώνης
Aythya ferina Γκισάρι
Larus marinus Γιγαντόγλαρος
Grus grus Γερανός
Stercorarius parasiticus Γερακοληστόγλαρος
Buteo buteo vulpinus Γερακίνα …
Buteo buteo buteo Γερακίνα
Gelochelidon nilotica Γελογλάρονο
Bubulcus ibis Γελαδάρης
Lanius minor Γαϊδουροκεφαλάς
Anthus novaeseelandiae Γαϊδουροκελάδα
Melanocorypha calandra calandra Γαλιάντρα