Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carex canescens
Centaurea nicopolitana
Centaurea niederi
Centaurea oliverana
Carex cretica
Campanula orphanidea
Centaurea ossaea
Centaurea pangaea
Centaurea pannosa
Centaurea parilica
Centaurea pawlowskii
Centaurea pelia
Centaurea peucedanifolia
Carex distachya
Centaurea pinardii
Centaurea pindicola
Centaurea poculatoris
Centaurea prespana
Centaurea princeps
Cirsium mairei