Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Allium phthioticum
Ajuga laxmannii
Achillea distans
Ajuga iva
Ajuga genevensis
Allium obtusiflorum
Allium nigrum
Allium neapolitanum
Allium moschatum
Aconitum lamarckii
Achillea depressa
Allium meteoricum
Allium melanantherum
Agrostis stolonifera
Allium maniaticum
Allium macedonicum
Agrostis rupestris
Aconitum divergens
Allium luteolum
Allium longanum