Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Alyssum gustavssonii
Alyssum handelii
Alcea heldreichii
Alyssum idaeum
Alyssum lassiticum
Alyssum lesbiacum
Alcea apterocarpa
Ajuga reptans
Achillea fraasii
Alyssum murale
Achillea distans
Acanthus spinosus
Alyssum pichleri
Alyssum pulvinare
Ajuga pyramidalis
Allium obtusiflorum
Allium nigrum
Aconitum lamarckii
Allium neapolitanum
Allium moschatum