Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hypericum empetrifolium oliganthum
Hypericum fragile
Hypericum hircinum
Hypericum hirsutum
Hypericum jovis Υπερικό του Δία
Hypericum kelleri
Hypericum linarioides
Hypericum maculatum
Hypericum montbretii
Hypericum olympicum
Hypericum perfoliatum
Hypericum perforatum
Hypericum richeri grisebachii Υπερικό του Γκρισεμπάχ
Hypericum rochelii
Hypericum rumeliacum apollinis
Hypericum rumeliacum rumeliacum
Hypericum spruneri
Hypericum taygeteum
Hypericum tetrapterum Υπερικό το τετράπτερο
Hypericum thasium Υπερικό της Θάσου