Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Viola fragrans
Viola frondosa
Viola ganiatsasii
Viola graeca
Viola grisebachiana
Viola hirta
Viola hymettia
Viola jordanii
Viola kitaibeliana
Viola macedonica macedonica
Viola mercurii
Viola odorata
Viola oligyrtia
Viola orphanidis orphanidis
Viola palustris palustris
Viola parvula
Viola perinensis
Viola phitosiana
Viola poetica
Viola pseudograeca