Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Goniolimon collinum
Goniolimon dalmaticum
Goniolimon heldreichii
Goniolimon sartorii
Goniolimon tataricum
Goodyera repens
Gratiola officinalis
Groenlandia densa
Gymnadenia conopsea
Gymnadenia odoratissima
Gymnocarpium dryopteris
Gymnocarpium robertianum
Gymnospermium altaicum
Gynandriris monophylla
Gynandriris sisyrinchium
Gypsophila glomerata
Gypsophila muralis
Gypsophila nana
Haberlea rhodopensis
Hainardia cylindrica