Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Filago eriosphaera
Filago pyramidata
Filago vulgaris
Filipendula ulmaria ulmaria
Filipendula vulgaris
Fimbristylis bisumbellata
Fimbristylis ferruginea
Foeniculum vulgare piperitum
Foeniculum vulgare vulgare
Fragaria vesca
Fragaria viridis campestris
Frangula alnus Φράγκουλα ο άλνος
Frangula rupestris Φράγκουλα η βραχόφιλη
Frankenia hirsuta
Frankenia pulverulenta
Fraxinus angustifolia oxycarpa Νερόφραξος
Fraxinus excelsior excelsior Μεγάλος φράξος
Fraxinus ornus Μικρός φράξος
Fritillaria bithynica
Fritillaria carica