Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα AKRONAFPLIA KAI PALAMIDI
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2510003
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αργολίδας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 366.16
Χερσαία Έκταση (ha) 366.16
Συνολική Περίμετρος (km) 9.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 219.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου This site, lying within the Prefecture of Argolida, is a steep rocky hill with a fortress of historical importance on its summit. It is a remarkable monument that attracts the tourists interest. It is very close to the city of Nafplio (the first capital of Greece) and has a historical and also aesthetic value. This rocky hill exhibits a rather interesting habitat of some regional endemic plants (Stachys swainsonii subsp. argolica, Campanula andrewsii subsp. andrewsii, Petrorhagia armerioides var. armerioides, etc.) and also a considerable vertebrate fauna. The area has been touristically developed, so, these human activities cause negative influences on the natural ecosystem. Geologically, the site belongs to the Sub-pelagonian zone (zone of the Eastern Greece) which is characterized of shale-sandstone-chert formations (shaly-marl beds with sandstones, limestones and sometimes marly cherts).
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες This site has historical interest and aesthetic value, which attract many tourists. Its flora is rather poor as concerns its floristic composition but contains some rare and endemic plants (section 3.3). Although the combination of historical, floristic and zoological information could be of interest to visitors, the tourist development of the area negatively affects its flora and fauna. So, with a good management, the tourist facilities, the fortress, the endemic plants and the animals could possibly coexist.A considerable vertebrate fauna (excluding birds) has been reported as occurring in this site, including some species in Annex II of the 92/43/EEC Directive (see section 3.2) and some Other Important Species (see section 3.3). Of the species mentioned in the directive, the two bats are threatened taxa appearing in the Greek Red Data Book as "Endangered" (Rhinolophus blasii) and "Vulnerable" (Myotis blythi). Among the taxa of the latter two groups, the most notable are the endemic lacertid lizards, Algyroides moreoticus and Podarcis peloponnesiaca, which are therefore given motivation B. Motivation C has been given to all taxa since they are protected by the Bern Convention (and by the CITES Convention as in the case of the boid snake Eryx jaculus).Most taxa are also marked with motivation D since they are protected by the Greek Presidential Decree 67/1981 (excluding the frog Rana ridibunda and the snake Eryx jaculus), as well as for the following additional reasons: a) The gekkonid lizard Cyrtodactylus kotschyi is mentioned in the handbook of the CORINE-Biotopes Project, and the subspecies C. k. bibroni is known for its tendency to form isolated populations in the Greek mainland; b) In Greece, the legless lizard Ophiomorus punctatissmus is confined to the southeastern mainland which coincides with the western end of the taxon's restrictedl distribution range;c) The colubrid snake Coluber gemonensis, is endemic to the western and southern Balkan Peninsula.The invertebrate species listed in section 3.3 with motivation D are protected by the Greek Presidential Decree 67/1981.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The tourist development of the site has the following results: tourist accommodation, road construction and noise nuisance, etc., that all negatively affects the area in general and also its fauna and floristic composition.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Campanula andrewsii andrewsii
Daphne jasminea (Δαφνούλα ιασμινοειδής)
Erysimum corinthium
Stachys chrysantha
Stachys swainsonii argolica
Αξιόλογα Θηλαστικά
Rhinolophus blasii (Ρινόλοφος του Μπλάζιους)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Algyroides moreoticus (Πελοπονησσιακή σαύρα)
Coluber gemonensis gemonensis
Coluber najadum dahlii (Σαΐτα του Νταλ)
Eryx jaculus turcicus (Έρυξ (Λουρίτης))
Hemidactylus turcicus turcicus (Σαμιαμίδι)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Ophiomorus punctatissimus (Οφιόμορος)
Podarcis peloponnesiaca lais (Γουστέρα της Βόρειας Πελοποννήσου)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Pieris ergane (Πιερίς η Εργάνη)
Σχόλια για τα είδη