Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα OROS VARDOUSIA
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2450008
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Φωκίδας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 24789.15
Χερσαία Έκταση (ha) 24789.15
Συνολική Περίμετρος (km) 70.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2440.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 440.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The Vardousia mountain range is divided into three groups according to their peak arrangement, the highest being Korakas. The northern group has the smoothest relief while the southern (Korakas 2495 m) and the western consist of abrupt crests and saddles. From a geological point of view, the mountain range belongs to the geotectonic zone of Olonos-Pindos having flysch and limestone as the main substrates. In the northern part of the mountain range, flysch dominates in the lower area and limestone in the higher altitudes. In the southern part concrete limestone dominates. These factors result in the formation of an extended plateau especially in the northern part while steep slopes and conglomerates occur in the south. The presence of flysch contributes to the creation of many torrents and streams which supply the River Evinos to the north, River Kokkinos to the southwest, and River Mornos to the southeast. The vegetation of the mountain range is characterized by the dominance of Abies cephalonica, whereas in some areas Abies borisii regis extends up to an altitude of 1500-1600 m. In the lower areas there are formations of evergreen broad-leaved woodland with the main representatives being Quercus coccifera and Quercus ilex, Arbutus unedo, Juniperus oxycedrus and Erica arborea. Quercus ilex mainly occurs in the area of the river Kokkinos, forming dense stands together with Erica arborea and Arbutus unedo. Among the formations of evergreen broad leaved species, individuals of Quercus conferta and Q. pubescens occur. Around areas of the numerous streams, Platanus orientalis together with Salix alba and Populus alba are prevalent. Above the forest of Abies cephalonica extensive grazing land (stepped grazing lands) occurs, in some parts of which aquatic vegetation exists near fountains or streams. Also, Juniperus formations with Juniperus foetidissima predominating occur. Finally, in the rocky and conglomerate areas, well-adapted plant associations occur.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The presence of three pairs of Golden Eagle (Aquila chrysaetos) indicates the quality of this relatively untouched mountain range. Other birds of prey, including the Short-toed Eagle (Circaetus gallicus) and the Peregrine Falcon (Falco peregrinus) are found in significant numbers, while the site is also important for species inhabiting open areas in forests like the Woodlark (Lullula arborea) and the Ortolan Bunting (Emberiza hortulana), as well as woodpeckers, most notably the Black Woodpecker (Dryocopus martius). \n

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Use of poisoned baits is the most serious threats for the Golden Eagle (Aquila chrysaetos), especially after the return of the wolf in this site. Poaching is another threat for all birds of prey. Defragmentation of forest habitats and removal of old trees is the major threat for the Black Woodpecker.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies cephalonica (Κεφαλλονίτικο έλατο)
Acer heldreichii heldreichii (Αγριοπλάτανος)
Achillea umbellata monocephala
Allium phthioticum
Anthyllis vulneraria bulgarica
Arabis bryoides
Arabis subflava
Arenaria conferta conferta
Arenaria filicaulis graeca
Aubrieta gracilis
Aurinia gionae
Barbarea sicula
Beta nana
Campanula radicosa
Campanula rupicola
Carum heldreichii
Cerastium candidissimum
Cirsium appendiculatum
Corydalis parnassica
Crocus veluchensis
Cynoglottis barrelieri serpentinicola
Dactylorhiza baumanniana
Dianthus biflorus
Dianthus haematocalyx ventricosus
Dianthus integer minutiflorus
Dianthus tymphresteus
Draba lacaitae
Draba parnassica
Edraianthus parnassicus
Erysimum cephalonicum
Gentiana lutea
Laserpitium pseudomeum
Minuartia confusa
Minuartia juniperina
Minuartia stellata
Myosotis minutiflora
Paronychia polygonifolia
Peucedanum oligophyllum
Poa thessala
Rhamnus sibthorpianus (Ράμνος του Σίμπθορπ)
Rindera graeca
Saxifraga sibthorpii
Scorzonera purpurea peristerica
Sedum apoleipon
Silene auriculata
Silene barbeyana
Silene linifolia
Silene multicaulis genistifolia
Silene radicosa
Thamnosciadium junceum
Trifolium parnassi
Trinia frigida
Verbascum epixanthinum
Verbascum reiseri
Verbascum speciosum megaphlomos
Veronica thymifolia
Viola graeca
Viola poetica
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Crocidura suaveolens balcanica (Κηπομυγαλή των Βαλκανίων)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Lepus europaeus carpathous (Λαγός της Καρπάθου)
Lutra lutra (Βίδρα)
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Rhinolophus mehelyi (Ρινόλοφος του Μεχέλυ)
Sciurus vulgaris ameliae (Σκίουρος Αμέλιος)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Talpa caeca (Τυφλοσπάλακας)
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Aquila heliaca heliaca (Βασιλαητός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Dryocopus martius martius (Μαυροτσικλητάρα)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Otus scops (Γκιώνης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Ablepharus kitaibelii fabichi (Αβλέφαρος)
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Bufo bufo bufo (Χωματόφρυνος)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Podarcis muralis albanica (Αλβανική γουστέρα)
Rana dalmatina (Ευκίνητος Βάτραχος)
Rana graeca (Ελληνικός Βάτραχος)
Salamandra salamandra salamandra (Σαλαμάνδρα)
Vipera ursinii graeca (Οχιά των λιβαδιών)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη