Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα KORYFES OROUS GKIONA, CHARADRA REKA, LAZOREMA KAI VATHIA LAKKA
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2450007
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Φωκίδας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 10399.14
Χερσαία Έκταση (ha) 10399.14
Συνολική Περίμετρος (km) 60.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2456.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 558.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Ghiona is the highest mountain in South Greece (2510 m) and the fifth highest in Greece.From a geological point of view, Mt. Ghiona belongs to the geotectonic zone of "Parnasos-Ghiona" having limestone as the main geological substrate (the total thickness of the limestone layer is estimated to be about 1800 m) and only in some parts of the surface do flysch and conglomerate deposits occur. A main element of the above series is the existence of many karstic formations and three horizons of bauxite intercalating in the continuous limestone series.From a geomorphological point of view, there are three main mountain crests converging to the highest peak (pyramid). The most important of these is the one to the south with a length of 13km. On both sides of the crest a ravine occurs, Reka to the left and Lazorema to the right. This whole geological feature posseses significant ecological importance. The ravine of Reka (12 km long) is characterized by large steep slopes, and seasonal rushing water, whereas Lazorema is 4 km long with high slopes (1000-1200m alt.). In addition to these, many plateaux and conglomerate areas exist.In the above geological substrates there is a variety of vegetation types with dominant species being Abies cephalonica extending from 800-1800 m altitude. In the lower areas there are formations of evergreen broadleaved species, with main representatives being Quercus coccifera, Juniperus oxycedrus, while in some areas there are individuals of Quercus pubescens and Ostrya carpinifolia. Apart from these taxa, in some parts the north-west mountain range small formations of Platanus orientalis and Salix alba occur. Above the limits of the Abies cephalonica forest, grazing areas occur (stepped grasslands). Also Juniperus formations exist, with dominant species being Juniperus communis subsp. alpina. Finally, in the rocky formations and conglomerates adapted plant associations occur. Endemism is quite a common phenomenon on this mountain: a plant species being strictly endemic to Mt. Ghiona: Arenaria gionaea; another 10 other species that occur on Mt. Ghiona all distributed in mountains of Central Greece, 14 species distributed in Central & South Greece, 13 species with a wider distribution in Central Greece, Peloponnisos, Crete, Epiros, and Macedonia, 7 species rare in Greece, and five species of W. Asia whose distributions reach Greece.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες This is an important site for raptors and alpine species. Breeding birds include some of the species in Europe that are restricted (when breeding) to the Eurasian high-montane biome. Species of concern include Prunella collaris, Monticola solitarius, Parus lugubris, Sitta neumayer, Tichodroma muraria, Pyrrhocorax graculus, Pyrrhocorax pyrrhocoraxand Montifringilla nivalis.The presence of a great number of endemic or important species (e.g., Arenaria gionaea, etc.) in the mountain range of Ghiona, especially in the rocky formations of its summits and the steep slopes of the ravines, makes the area of great ecological importance.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The main threats are from open-cast bauxite mining. The illegal use of poison baits and illegal hunting have already caused the loss of Gypaetus barbatus from the site. The existence of significant quantities of the mineral bauxite and its intense open cast mining has a negative impact on the whole ecosystem of the mountain range of Gkiona. Also, the future mining activities must be mentioned in the higher parts of the mountain with all their negative influences on the rare and endemic plants. The area suffers intense pressure from human activities. Bauxite mines, hunting, shooting, grazing, forestry, opening and extension of roads in or near the most important animal habitats are major threats to their survival.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Accipiter gentilis butoides (Διπλοσάινο)
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Actitis hypoleucos (Ποταμότριγγας)
Alauda arvensis arvensis (Σταρήθρα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Anthus pratensis pratensis (Λιβαδοκελάδα)
Anthus trivialis trivialis (Δενδροκελάδα)
Apus apus apus (Σταχτάρα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Apus pallidus illyricus (Ωχροσταχτάρα)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Carduelis spinus (Λούγαρο)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Circus macrourus (Στεπόκιρκος)
Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος)
Coccothraustes coccothraustes (Κοκκοθραύστης)
Columba oenas oenas (Φασσοπερίστερο)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)
Coturnix coturnix (Ορτύκι)
Cuculus canorus (Κούκος)
Delichon urbica urbica (Σπιτοχελίδονο)
Dendrocopos leucotos lilfordi (Λευκονώτης)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Dryocopus martius martius (Μαυροτσικλητάρα)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Erithacus rubecula balcanica (Κοκκινολαίμης των Βαλκανίων)
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco naumanni (Κιρκινέζι)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Falco vespertinus (Μαυροκιρκίνεζο)
Fringilla coelebs coelebs (Σπίνος)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Hirundo daurica rufula (Δεντροχελίδονο)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Monticola saxatilis (Πετροκότσυφας)
Motacilla alba alba (Λευκοσουσουράδα)
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Motacilla flava beema (Κιτρινοσουσουράδα)
Muscicapa striata neumanni (Σταχτομυγοχάφτης)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Oenanthe oenanthe oenanthe (Σταχτοπετρόκλης)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Otus scops (Γκιώνης)
Pandion haliaetus (Ψαραητός)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phoenicurus ochruros (Καρβουνιάρης)
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (Κοκκινονούρης)
Phylloscopus bonelli orientalis (Βουνοφυλλοσκόπος)
Phylloscopus collybita abietinus (Δενδροφυλλοσκόπος των ελάτων)
Phylloscopus sibilatrix (Δασοφυλλοσκόπος)
Phylloscopus trochilus acredula (Θαμνοφυλλοσκόπος)
Picus canus canus (Σταχτοτσικλητάρα)
Prunella modularis (Θαμνοψάλτης)
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis (Κοκκινοκαλιακούδα)
Regulus regulus (Χρυσοβασιλίσκος)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Sylvia atricapilla (Μαυροσκούφης)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος)
Sylvia curruca curruca (Λαλοτσιροβάκος)
Sylvia hortensis crassirostris (Δεντροτσιροβάκος)
Sylvia rueppelli (Μουστακοτσιροβάκος)
Turdus philomelos (Τσίχλα)
Turdus pilaris (Κεδρότσιχλα)
Upupa epops epops (Τσαλαπετεινός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη