Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα ORI VARDOUSIA
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2450001
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Φωκίδας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 19373.53
Χερσαία Έκταση (ha) 19373.53
Συνολική Περίμετρος (km) 64.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2427.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 456.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The Vardousia mountain range is divided into three groups according to their peak arrangement, the highest being Korakas. The northern group has the smoothest relief while the southern (Korakas 2495 m) and the western consist of abrupt crests and saddles. From a geological point of view, the mountain range belongs to the geotectonic zone of Olonos-Pindos having flysch and limestone as the main substrates. In the northern part of the mountain range, flysch dominates in the lower area and limestone in the higher altitudes. In the southern part concrete limestone dominates. These factors result in the formation of an extended plateau especially in the northern part while steep slopes and conglomerates occur in the south. The presence of flysch contributes to the creation of many torrents and streams which supply the River Evinos to the north, River Kokkinos to the southwest, and River Mornos to the southeast. The vegetation of the mountain range is characterized by the dominance of Abies cephalonica, whereas in some areas Abies borisii regis extends up to an altitude of 1500-1600 m. In the lower areas there are formations of evergreen broad-leaved woodland with the main representatives being Quercus coccifera and Quercus ilex, Arbutus unedo, Juniperus oxycedrus and Erica arborea. Quercus ilex mainly occurs in the area of the river Kokkinos, forming dense stands together with Erica arborea and Arbutus unedo. Among the formations of evergreen broad leaved species, individuals of Quercus conferta and Q. pubescens occur. Around areas of the numerous streams, Platanus orientalis together with Salix alba and Populus alba are prevalent. Above the forest of Abies cephalonica extensive grazing land (stepped grazing lands) occurs, in some parts of which aquatic vegetation exists near fountains or streams. Also, Juniperus formations with Juniperus foetidissima predominating occur. Finally, in the rocky and conglomerate areas, well-adapted plant associations occur.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The occurrence, especially in the extraforestial plant associations, in Vardousia mountain range, of a great number of endemic and rare plants such as Verbascum reiserii, Aubrieta gracilis, Campanula columnaris, Carum heldreichi, Poa trichophylla and Anthemis spruneri render the area as an important one from an ecological point of view. In addition, the presence of Quercus ilex, a fairly rare plant species in Greece, forming dense stands in some places, reinforce the above-mentioned opinion.On the other hand from a faunistic point of view, some of the species recorded as occurring in this site are listed in Annex II of the Directive 92/43/E.E.C. (see section 3.2). The wolf Canis lupus, which is a priority species of the Directive has the southernmost area of its permanent distribution at this site. This animal together with the second of the Directive species, the otter Lutra lutra, are threatened taxa of the Greek fauna, both placed in the category "Vulnerable" according to the Greek Red Data Book. These two species are also mentioned in the lists of the Bern Convention. Greek legislation (Presidential Decree 67/1981) protects the otter. The special zoological significance of this site is also evident from the occurrence here of several Other Important Species (section 3.3). Among these the Blind Mole Talpa caeca and the Roe Deer, Carpeolus carpeolus, are threatened species mentioned in the Greek Red Data Book as "Insufficiently Known" and "Vulnerable" respectively (motivation A). Excepting Talpa and Sus species, all other taxa of section 3.3 are protected by the Bern Convention and most of them by the Greek Presidential Decree 67/1981 (exceptions to the latter are: Rana ridibunda, Ablepharus kitaibelii, Lepus europaeus, Martes foina, Meles meles, Felis silvestris, Sus scrofa and Capreolus capreolus). The Wildcat Felis silvestris is also mentioned by the CITES Convention and together with the anuran amphibians Bufo viridis, Hyla arborea, Rana dalmatina and the lizard Ablepharus kitaibelii, has been evaluated by the CORINE-Biotopes Project. All taxa of section 3.3 mentioned by the Bern and CITES Conventions are marked with C, while those listed in the Appendices of the Presidential Decree and CORINE handbook are indicated by the D motivation. The Edible Dormouse Glis g. pindicus is additionally marked with D since it is a Balkan endemic element, whereas the hare Lepus europaeus and the Wildcat also receive this motivation because of their general rarity. Finally, the wild boar, Sus scrofa, is indicated with D since its populations in Vardousia live at the southernmost edge of the species' distribution range in the Balkans. As a result of this, measures for the protection of the area must be taken. The invertebrate species listed in section 3.3 with motivation D are protected by the Greek Presidential Decree 67/1981.Pieris krueperi is also included in the list of "Threatened Rhopalocera (butterflies) of Europe" and Plebejus sephirus which is included in the list of "Threatened Rhopalocera (butterflies) of Europe", the IUCN Red List and in the "Listing of biotopes in Europe according to their significance for invertebrates".

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The intense grazing which takes place in the areas of evergreen broad-leaved species and the mountain pastures, has resulted in vegetation degradation and soil erosion. Erosion of the flysch formations especially increases rockfalls and downward transportation of materials by torrents and rivers in the area. Hunting and shooting is a serious problem for the avifauna and some mammalian taxa of the site (Lepus europaeus, Sus scrofa).
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies cephalonica (Κεφαλλονίτικο έλατο)
Acer heldreichii heldreichii (Αγριοπλάτανος)
Achillea umbellata monocephala
Allium phthioticum
Anthyllis vulneraria bulgarica
Arabis bryoides
Arabis subflava
Arenaria conferta conferta
Arenaria filicaulis graeca
Aubrieta gracilis
Aurinia gionae
Barbarea sicula
Beta nana
Campanula radicosa
Campanula rupicola
Carum heldreichii
Cerastium candidissimum
Cirsium appendiculatum
Corydalis parnassica
Crocus veluchensis
Cynoglottis barrelieri serpentinicola
Dactylorhiza baumanniana
Dianthus biflorus
Dianthus haematocalyx ventricosus
Dianthus integer minutiflorus
Dianthus tymphresteus
Draba lacaitae
Draba parnassica
Edraianthus parnassicus
Erysimum cephalonicum
Gentiana lutea
Laserpitium pseudomeum
Minuartia confusa
Minuartia juniperina
Minuartia stellata
Myosotis minutiflora
Paronychia polygonifolia
Peucedanum oligophyllum
Poa thessala
Rhamnus sibthorpianus (Ράμνος του Σίμπθορπ)
Rindera graeca
Saxifraga sibthorpii
Scorzonera purpurea peristerica
Sedum apoleipon
Silene auriculata
Silene barbeyana
Silene linifolia
Silene multicaulis genistifolia
Silene radicosa
Thamnosciadium junceum
Trifolium parnassi
Trinia frigida
Verbascum epixanthinum
Verbascum reiseri
Verbascum speciosum megaphlomos
Veronica thymifolia
Viola graeca
Viola poetica
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Crocidura suaveolens balcanica (Κηπομυγαλή των Βαλκανίων)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Lepus europaeus carpathous (Λαγός της Καρπάθου)
Lutra lutra (Βίδρα)
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Rhinolophus mehelyi (Ρινόλοφος του Μεχέλυ)
Sciurus vulgaris ameliae (Σκίουρος Αμέλιος)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Talpa caeca (Τυφλοσπάλακας)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Ablepharus kitaibelii fabichi (Αβλέφαρος)
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Bufo bufo bufo (Χωματόφρυνος)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Podarcis muralis albanica (Αλβανική γουστέρα)
Rana dalmatina (Ευκίνητος Βάτραχος)
Rana graeca (Ελληνικός Βάτραχος)
Salamandra salamandra salamandra (Σαλαμάνδρα)
Vipera ursinii graeca (Οχιά των λιβαδιών)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη