Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα ALYKI AIGIOU
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2320006
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αχαϊας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 31.98
Χερσαία Έκταση (ha) 31.98
Συνολική Περίμετρος (km) 2.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site is a small triangular area at the cape Gyftissa near the town of Aigio, in the Gulf of Korinth. It comprises a small coastal lagoon, temporarily drying out in summer, which is surrounded by reeds and saltmarsh vegetation. Reed communities with Phragmites australis cover a significant area, mainly at the east and north part of the lagoon. Close to the reed belts, stands with Scirpus maritimus are observed mainly on its north and northwest side. At its southern part, a narrow zone with Phragmites australis is developed between the lagoon and the road that separates the site from the neighbouring cultivated area. At the margins of the road clusters of Arundo donax, Eleagnus angustifolius and Tamarix are observed. A small degraded cluster of Tamarix also occurs at the southern part of the site. Salt marshes with Juncus acutus, J. maritimus, Limonium vulgare, L. angustifolium s.l., Arthrocnemum fruticosum, Inula crithmoides, Aster tripolium, etc. are developed mainly at the north and east sides of the lagoon. In the eastern parts of the described site the small sandy beach (width of the sandy zone = 20m) is colonized by the plant association Agropyretum mediterraneum. From the sea inland, the vegetation is successional and we have a mixture of ammophilous species with species of brackish water (wet meadows with Juncus sp.), a pure zone with Juncus acutus, Juncus maritimus and J. heldreichianus and an extensive reed belt. The aquatic vegetation with submerged and free-floating leaved species, covers a large area of the water of the site and is composed of Myriophyllum spicatum and Ruppia cirhosa.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The site, in spite of its small size, constitutes a very important ecosystem, gathering all the main characteristics of a typical wetland. The reed belts and saltmarshes are in a good state and from an ornithological point of view they are very significant, because they offer refuge to migrating waders. The ease of approaching of this wetland is an advantage for its observation. The wetland of Alyki, although rather small, is of high ornithological importance, especially as a staging area for migratory birds. Μany taxa have been observed so far visiting the area during the winter and spring. Among them are ducks, pochards, coots, herons, ibises, waders and sometimes even swans and flamingos. Many other common marsh birds, gulls and harriers together with a variety of passerines make up the diverse avifauna observed in this site. The site is important for overwintering ducks, migrating waders and other passage migrants. Species of concern include: Gelochelidon nilotica. Some of the species recorded are threatened in Greece. This species diversity, which is the highest among the Peloponnesian wetlands, combined with the facility of bird observation, make the Alyki salt-marsh a remarkable area for scientific, educational and amusement purposes. Some non-bird vertebrate taxa considered as Other Important Species (section 3.3) have been recorded in this site. All species have the C motivation since they are protected by the Bern Convention. Also, apart from the frog Rana ridibunda, the lizard Ablepharus kitaibelii and the marten Martes foina, all the other taxa are allocated the D motivation as they are protected by Greek law (Presidential Decree 67/1981). The same motivation characterizes the lizard Ablepharus kitaibelii because this animal is included in the lists of the CORINE-Biotopes Project's handbook. The mention of the frogs Hyla arborea and Rana dalmatina, as well as the snake Natrix tessellata, in this handbook, is an additional reason for these taxa to receive the D motivation. The invertebrate species listed in section 3.3 with motivation C is protected by the Bern Convention.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Human activities including tourism (mainly during the summer), the road, which passes so close to the wetland, agricultural activities in the surrounding area (use of fertilizers, water pollution etc.), and the hunting are the main dangers for the site.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Martes foina (Κουνάβι)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Αξιόλογα Πτηνά
Acrocephalus arundinaceus (Τσιχλοποταμίδα)
Acrocephalus melanopogon (Μουστακοποταμίδα)
Acrocephalus palustris (Βαλτοποταμίδα)
Acrocephalus schoenobaenus (Βουρλοποταμίδα)
Acrocephalus scirpaceus (Καλαμοποταμίδα)
Anas acuta (Ψαλίδα)
Anas clypeata (Χουλιαρόπαπια)
Anas crecca (Κιρκίρι)
Anas platyrhynchos (Πρασινοκέφαλη)
Anas querquedula (Σαρσέλα)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς)
Aythya ferina (Γκισάρι)
Aythya nyroca (Βαλτόπαπια)
Botaurus stellaris (Ηταυρος)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Calidris ferruginea (Δρεπανοσκάληθρα)
Calidris minuta (Νανοσκαλήθρα)
Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής)
Chlidonias leucopterus (Αργυρογλάρονο)
Chlidonias niger (Μαυρογλάρονο)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Cygnus olor (Κύκνος)
Egretta alba (Αργυροτσικνιάς)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Emberiza schoeniclus intermedia (Καλαμοτσίχλονο)
Fulica atra (Φαλαρίδα)
Gelochelidon nilotica (Γελογλάρονο)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Larus audouinii (Αιγαιόγλαρος)
Larus genei (Λεπτόραμφος γλάρος)
Larus melanocephalus (Μαυροκέφαλος γλάρος)
Limicola falcinellus (Ραβδοσκαλήθρα)
Locustella luscinioides (Καλαμοτριλιστής)
Motacilla alba alba (Λευκοσουσουράδα)
Motacilla flava beema (Κιτρινοσουσουράδα)
Netta rufina (Φερεντίνι)
Panurus biarmicus biarmicus (Μουστακαλής)
Phoenicopterus ruber roseus (Φοινικόπτερος)
Plegadis falcinellus
Porzana parva (Μικροπουλάδα)
Porzana porzana (Στικτοπουλάδα)
Saxicola rubetra (Καστανολαίμης)
Sylvia atricapilla (Μαυροσκούφης)
Tadorna tadorna (Βαρβάρα)
Tringa glareola (Λασπότριγγας)
Tringa nebularia (Πρασινοσκέλης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Ablepharus kitaibelii fabichi (Αβλέφαρος)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Natrix tessellata tessellata (Κυβόφιδο)
Rana dalmatina (Ευκίνητος Βάτραχος)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Papilio alexanor (Παπίλιο ο Αλεξάνωρ)
Σχόλια για τα είδη