Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα OROS DOUSKON, ORAIOKASTRO, DASOS MEROPIS, KOILADA GORMOU, LIMNI DELVINAKIOU
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2130010
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ιωαννίνων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 17409.73
Χερσαία Έκταση (ha) 17409.73
Συνολική Περίμετρος (km) 86.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2201.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 444.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου This site is situated in the northern part of Ioannina Prefecture at the border with Albania. It comprises a hilly area, covered with Quercus forest, small ravines, springs and streams, the mountain Dousko (southern slopes), a small freshwater lake Tzaravina and the Gormos river; Gormos rises in Dousko and flows through the area from Oraiokastro to Parakalamos villages. In the area of Delvinaki, the forest is composed of Quercus frainetto, Q. cerris, Q. pubescens and Q. macedonica and some characteristic species of the Ostryo-Carpinion association, such as Carpinus orientalis, Ostrya carpinifolia, Fraxinus ornus and Acer sp. Juniperus communis subsp. alpina forms shrubs in the area of Dousko mountain. Human activities include agriculture, forestry, livestock-farming, and hunting.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The site is important for forest species and raptors. Species of concern include Neophron percnopterus, Accipiter brevipes, Aquila pomarina, Hieraaetus pennatus, Dendrocopos medius. Gypaetus barbatus has been also recorded at the area.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα One problem occurring in the forest area is the cutting of mature trees of Quercus forest. The drainage plan of the valley of Gormos river will destroy much of the vegetation of the area. The small lake of Tzaravina receives waste from the stock raising and arable farming units of the surrounding area. The animal populations of this site is mainly threatened by logging and tourist development which destroys or alters sensitive habitats. Also, hunting and illegal use of poisoned baits directly reduces the bird populations.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Accipiter gentilis butoides (Διπλοσάινο)
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Actitis hypoleucos (Ποταμότριγγας)
Alauda arvensis arvensis (Σταρήθρα)
Apus apus apus (Σταχτάρα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Aquila pomarina (Κραυγαητός)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Carduelis spinus (Λούγαρο)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Coccothraustes coccothraustes (Κοκκοθραύστης)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)
Cuculus canorus (Κούκος)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Emberiza citrinella (Χιρλοτσίχλονο)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Erithacus rubecula balcanica (Κοκκινολαίμης των Βαλκανίων)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Fringilla coelebs coelebs (Σπίνος)
Gallinago gallinago (Μεκατσίνι)
Gypaetus barbatus aureus (Γυπαητός)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Hippolais icterina (Κιτρινοστριτσίδα)
Hirundo daurica rufula (Δεντροχελίδονο)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Milvus migrans aegypticus (Τσίφτης Αιγυπτιακός)
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Otus scops (Γκιώνης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phalacrocorax pygmeus (Λαγγόνα)
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (Κοκκινονούρης)
Prunella modularis (Θαμνοψάλτης)
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis (Κοκκινοκαλιακούδα)
Regulus regulus (Χρυσοβασιλίσκος)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Sylvia atricapilla (Μαυροσκούφης)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος)
Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
Upupa epops epops (Τσαλαπετεινός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη