Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα OROS MITSIKELI
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2130008
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ιωαννίνων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 8435.99
Χερσαία Έκταση (ha) 8435.99
Συνολική Περίμετρος (km) 60.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1808.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 739.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Mitsikeli (Oros Mitsikeli) is a long and narrow mountain situated in the central part of the Ioannina Prefecture. It begins south of Mt. Timfi and extends northwestwards to southeastwards to Mt. Driskos, dominating the Ioannina Lake. Its highest peak has an altitude of 1810 m. Many springs flow from Mitsikeli and feed the Ioannina lake. The western part of the mountain, as opposed to the eastern part, is bare and remnants of fires are evident in several places. In the higher altitudes Abies borisii-regis occurs, either forming sparse stands or mixed with Quercus pubescens. Stands of Quercus pubescens appear above the maquis zone or in some places are mixed with Quercus coccifera and Juniperus oxycedrus. Formations with dwarf thickets of J. oxycedrus, Q. coccifera and Phlomis fruticosa occur in the lower altitudes. On the southwestern side of Mitsikeli, limited reforestation was made to protect the Ioannina lake from the brought material. So a reforested zone of Pinus nigra, occurs in the area of Amfithea, and mixed reforested areas with P. nigra and Cupressus sempervirens can be seen in the area of the village of Ligiades. At the eastern side of Mitsikeli extensive formations dominated by characteristic species of Ostryo-Carpinion and Quercion frainetto, such as Ostrya carpinifolia, Carpinus orientalis, Fraxinus ornus, Quercus pubescens, Corylus sp., Acer sp. etc., occur. In the higher altitudes stands of Abies borisii-regis appear.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The site is important for raptors and forest species. Species of concern include Neophron percnopterus, Circaetus gallicus, Dendrocopos medius. Although Mitsikeli is in general a bare mountain due to past human activities, important plant species occur here. Some taxa are Greek endemics and are listed in section 3.3 with motivation B. The plant taxa listed in the same section with motivation D belong to the following categories according to their distribution: a) Balkan endemics. These are: Abies borisii-regis, Centaurea epirota, Poa thessala, Ramonda serbica, Erysimum cephalonicum. The palaeoendemic rare and threatened taxon Ramonda serbica additionally receives motivation D since is protected by the Greek Presidential Decree 67/1981 and is also listed in the WCMC Plants Database as "Vulnerable". Poa thessala also receives the same motivation since it is protected by the Greek Presidential Decree 67/1981. b) Taxa with interesting distribution areas: Thymus thracicus distributed in the Balkans and westernmost Anatolia.The vertebrate fauna of this site (excluding birds) consists of mammalian and reptilian species mentioned in Annex II of the Directive 92/43/EEC (section 3.2). The brown bear Ursus arctos is a priority species of the above Directive and a threatened taxon ("Endangered") according to the Greek Red Data Book. Eleven more taxa evaluated as Other Important for various reasons (section 3.3). All other taxa of the section are protected by the Bern Convention and therefore fall under the C motivation category. Martes foina, and the Nose-horned Viper, Vipera ammodytes are not included in PD 67/1981. Additionally, the Green Toad, Bufo viridis, being evaluated by the CORINE-Biotopes Project, as well as the lacertid lizard Algyroides nigropunctatus and the colubrid snake Coluber gemonensis, which are both Balkan endemics, obtain motivation D. The invertebrate species listed in section 3.3 with motivation D are protected by the Greek Presidential Decree 67/1981.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Intense grazing is the main threat to the flora and the already degraded vegetation of the area. Traces of fire and hunting are evident in several places. The strong vegetation removal from the western slopes of the mountain is a significant problem and leads to soil erosion and the banking up of the Limni Ioanninon lake with transferred material. All these destructive factors also have relevant consequences on the local fauna. Threats include the use of poisoned baits for raptors.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies borisii-regis (Μακεδονικό έλατο)
Asperula aristata thessala
Centaurea epirota
Erysimum cephalonicum
Paronychia polygonifolia
Poa thessala
Ramonda serbica
Thymus thracicus
Trifolium parnassi
Viola epirota
Αξιόλογα Θηλαστικά
Crocidura suaveolens balcanica (Κηπομυγαλή των Βαλκανίων)
Martes foina (Κουνάβι)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Accipiter gentilis butoides (Διπλοσάινο)
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Alauda arvensis arvensis (Σταρήθρα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Anthus trivialis trivialis (Δενδροκελάδα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Aquila heliaca heliaca (Βασιλαητός)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Coccothraustes coccothraustes (Κοκκοθραύστης)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)
Cuculus canorus (Κούκος)
Delichon urbica urbica (Σπιτοχελίδονο)
Dendrocopos leucotos lilfordi (Λευκονώτης)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Dryocopus martius martius (Μαυροτσικλητάρα)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Erithacus rubecula balcanica (Κοκκινολαίμης των Βαλκανίων)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco vespertinus (Μαυροκιρκίνεζο)
Fringilla coelebs coelebs (Σπίνος)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Hirundo daurica rufula (Δεντροχελίδονο)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Jynx torquilla torquilla (Στραβολαίμης)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Monticola saxatilis (Πετροκότσυφας)
Motacilla alba alba (Λευκοσουσουράδα)
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Muscicapa striata neumanni (Σταχτομυγοχάφτης)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Oenanthe oenanthe oenanthe (Σταχτοπετρόκλης)
Otus scops (Γκιώνης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phoenicurus ochruros (Καρβουνιάρης)
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (Κοκκινονούρης)
Phylloscopus bonelli orientalis (Βουνοφυλλοσκόπος)
Phylloscopus collybita abietinus (Δενδροφυλλοσκόπος των ελάτων)
Phylloscopus sibilatrix (Δασοφυλλοσκόπος)
Prunella modularis (Θαμνοψάλτης)
Regulus regulus (Χρυσοβασιλίσκος)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Sylvia atricapilla (Μαυροσκούφης)
Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος)
Turdus philomelos (Τσίχλα)
Turdus torquatus alpestris (Απλική τσίχλα)
Upupa epops epops (Τσαλαπετεινός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Algyroides nigropunctatus (Κερκυραϊκή σαύρα)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Coluber gemonensis gemonensis
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Malpolon monspessulanus insignitus (Σαπίτης)
Podarcis muralis albanica (Αλβανική γουστέρα)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη